VARASTOINTI- JA TERMINAALIPALVELUT

Toimiva logistiikka tehostaa yrityksesi perustoimintoja ja varastointi kuuluu luontaisena osana logistiikan palve-lutarjontaan. Power Logistics tarjoaa joustavuutta logistiikkaan erilaisilla varastointi- ja terminaalipalveluilla. Otamme tavaran vastaan, huolehdim-me säilytyksestä ja toimitamme tava-rat sopivissa erissä perille juuri oike-aan aikaan. 

Varastointi palveluidemme avulla yri-tyksesi logistiikka ja varaston pyörit-täminen tehostuvat. Yksittäisestä kol-lista aina useisiin lavoihin asti tapah-tuva lyhyt- tai pitkäaikainen varastointi ja tarvitavat lisäpalvelut keräilystä al-kaen. Palvelut kattavat kaikki toiminnot tavarankäsittelystä raportointiin. Tarjo-amme asiakkaillemme aina parasta mahdollista palvelua.

KULJETUSKALUSTO

Kalustomme koostuu omista ajoneu-vostamme ja laajennamme toimin-taamme jatkuvasti. Suuremmissa kokonaisuuksissa ja erityistarpeissa voimme lisäksi hyödyntää laajaa yhteistyöverkostoamme. Kuljetuksem-me ovat vakuutusyhtiön turvallisesti vakuuttamia.

Ilman logistiikka-alan ammattilaisia ei hienoinkaan kuljetuskalusto kulje. Pa-nostamme henkilökuntamme osaami-seen ja hyvinvointiin. Kuljettajillamme on raudanluja ammattitaito sekä pitkä kokemus kuljetusalalta. Suoritamme kuljetukset omalla kalustolla, joten voit luottaa palvelun erinomaiseen laa-tuun. Kalusto pidetään puhtaana ja huolletaan tasaisin väliajoin.

Meille on tärkeää huolehtia ympäris-töstä. Tähän haluamme osaltamme vaikuttaa ja siksi ohjeistamme kuljet-tajiamme taloudelliseen ajotapaan joka säästää sekä polttoainetta että luon-toa. Kuljetuskalustomme ovat päästö-luokiltaan Euro 6 tai Euro 5.

KULJETUKSET

Lähetätkö yksittäisiä lavoja, kappale-tavaroita tai jopa niistä muodostuvia yhdistelmälähetyksiä? Olemme eri-koistuneet Pharma ja lentorahdin maantiekuljetuksiin. Yrityksellämme on Trafin myöntämä Regulated Agent tunnus (FI/RA/00234-01) joka takaa, että huolehdimme lähetystenne turval-lisuustoimenpiteistä.

Hyvä sijaintimme Helsinki - Vantaan lentokentän sekä Kehä III kupeessa, mahdollistavat lentorahdin sekä myös muiden kappaletavaroiden nopeita maantiekuljetuksia. Kuljetamme tava-rasi perille sovitun aikataulun mukai-sesti.

Power-Logistics palveluihin voit luottaa.

© 2016 by album.fi

Manttaalitie 8, ovet 1 - 6 / 01530 Vantaa / Puh. +358 (40) 505 2777